Latest Entries »

Isizwe


+2774 669 8455
+2773 561 4949
Amambatha Heritage Society
(Preserving our African Heritage)


http://drum.co.za/news/who-is-queen-zola-mafu/

We introduce Queen Zola Mafu the 6th wife of His Royal Majesty king Goodwill Zwelithini the reigning Zulu Monarch.


http://www.kzncogta.gov.za/Newsroom/LatestEvents/2014/InstallationofInkosiMadubulaMbatha31October.aspx

Ngezi 31 October 2014 Isilo Goodwill Zwelithini ugcine Inkosi Madubula Mbatha ngokusemthethweni eKingsley Grounds eNcome. Isilo besihambisana no Nkosikazi Nomsa Dube-Ncube ophethe I Cooperative Governance and Traditional Affairs esifundeni sakwa Zulu-Natal.

Kwabebethamele lomcimbi abaholi be Amambatha Heritage Society (AHS) kanye neNduna yamaMbatha eGoli ubaba uShalazile Mbatha naye obefike nethimba lakhe.
Kujatshuliwe kwadliwa nemnyama kwazise beziyisithupha izinkomo ebezihlatshiwe kulomcimbi. Angisayiphathi keep eyemvunulo beyiyikazela bulili bonke.

Stanley Mbatha
+27 74 669 8455


Umcimbi wama Mbatha waminyaka yonke uzobanjelwa kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Bayamenywa bonke abase MaMbatheni ukuthi beze ngobuningi babo.

UMCIMBI WAMAMBATHA 2014


Isimemezelo ngu Senzo Maswidi Mbatha

Bonke abantu basema Mbatheni okungabantu bakwa Shandu, Mbatha, Mbeje, Dladla, Khali, Mangcengeza etc niyamenywa emgubheni wamagugu wesihlanu waminyaka yonke ozoba kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Niyamenywa nonke kuhlanganise abashana nabakhwenyana nabobonke abahlobene nalesisibongo kanye nalabo abathanda amasiko namagugu wesintu.

Iminikelo ningathinta uSenzo Maswidi Mbatha noma nifike niyiphethe ngalolusuku. Noma ungenawo umnikelo wamukelekile.

Nimgakhohlwa ukuvunula kuyobe kusindwe ngobethole.

AMAMBATHA AMAHLE


Izinsizwa nezo Ntombi zasema Mbatheni emkhehlweni Kwa-Mnqobokazi kukhehlwa Ingoduso ka Musa Mbatha.
Bekukuhle kudelile nawe uyazibonela.

UMKHEHLO


Lapha uMusa Mbatha ubekhehla ingoduso yakhe Kwa Mnqobokazi.


This is AHS Constitution in IsiZulu language as demanded by KWATSADUZA BRANCH.
(translated from English by Stanley Mondle Mbatha)

AHS ISIZULU CONS .doc

2013 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 16,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

IZIBONGO ZIKA SONTSHIKAZI


Izibongo zenkosi uSontshikazi
(Ngu: Vusimuzi Gudla Shandu)

Sontshikazi wezindaba, Sontshikazi wemilingo;
Mabona izinto zingakabonwa, Wathi uma utshela abafokazane baguqula igama lomuzi wakwethu,
Bathi kuse Mangeni!

Magqoka isiphuku seNyathi, Esingafunwa yimihambima;
Bathi uyi Mbathangubo, Wena oyi Mbatha ngokusibekela kwe Langa;
Wagqoka isikhumba seNgwe, Kanti bayasilabalabela!

Menzi wotshwala besi Ntu ngamabela, Amabele aduma izizwe zonke;
Kazi wawatholaphi amabele, Zibulo lika Mpangazitha;
Izindaba zathethelwa emlilweni,
Oka Zitha washaya isigubhu, Bathi izindaba zisa Ngoma;
Aba Lozi bayabona kulokozani,
Ngaphakathi kwezinhlansi zomlilo;

Sontshikazi umkhulu uyesabeka;
Wangena emizini yamadoda kwangabi Ndaba zalutho;
Washibazela Sontshikazi kwahlokoma amagquma namathafa;
Izizukulu nezizukulwane ziyokuphakamisa njalo!
Wena ka Mageba!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers