Category: History, Family


Mbude ka Mbudlele


Ngezi 31 Ndasa 2015 sike savakashela UNdaba u Ezrom Ka Ukhozi ka Mantshayizindlu ka ZWANYANA ka Mbude ka Mbudlele eMeadowlands.

Sifike bephelele nomndeni belungiselela ukuya emakhaya. Bekukhona ne Ndodana yakhe uSiyabonga kanye nomfowabo uMphumzeni namadodakazi.

Kube yinjabulo enkulu kithi futhi sifunde okuningi ngendlu ka Mbude ka Mbudlele wasema Mbatheni.

Isizwe


+2774 669 8455
+2773 561 4949
Amambatha Heritage Society
(Preserving our African Heritage)


http://drum.co.za/news/who-is-queen-zola-mafu/

We introduce Queen Zola Mafu the 6th wife of His Royal Majesty king Goodwill Zwelithini the reigning Zulu Monarch.


http://www.kzncogta.gov.za/Newsroom/LatestEvents/2014/InstallationofInkosiMadubulaMbatha31October.aspx

Ngezi 31 October 2014 Isilo Goodwill Zwelithini ugcine Inkosi Madubula Mbatha ngokusemthethweni eKingsley Grounds eNcome. Isilo besihambisana no Nkosikazi Nomsa Dube-Ncube ophethe I Cooperative Governance and Traditional Affairs esifundeni sakwa Zulu-Natal.

Kwabebethamele lomcimbi abaholi be Amambatha Heritage Society (AHS) kanye neNduna yamaMbatha eGoli ubaba uShalazile Mbatha naye obefike nethimba lakhe.
Kujatshuliwe kwadliwa nemnyama kwazise beziyisithupha izinkomo ebezihlatshiwe kulomcimbi. Angisayiphathi keep eyemvunulo beyiyikazela bulili bonke.

Stanley Mbatha
+27 74 669 8455


Umcimbi wama Mbatha waminyaka yonke uzobanjelwa kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Bayamenywa bonke abase MaMbatheni ukuthi beze ngobuningi babo.

AMAMBATHA AMAHLE


Izinsizwa nezo Ntombi zasema Mbatheni emkhehlweni Kwa-Mnqobokazi kukhehlwa Ingoduso ka Musa Mbatha.
Bekukuhle kudelile nawe uyazibonela.

UMKHEHLO


Lapha uMusa Mbatha ubekhehla ingoduso yakhe Kwa Mnqobokazi.


This is AHS Constitution in IsiZulu language as demanded by KWATSADUZA BRANCH.
(translated from English by Stanley Mondle Mbatha)

AHS ISIZULU CONS .doc

2013 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 16,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Mbatha Surname Origin


The Mbatha are Nguni people who originate from Mageba the son of Zulu through his grandson Sontshikazi. Mageba was a twin brother to Phunga who became a chief of the Zulu clan. Phunga and Mageba were seperated during infancy because they were twins and it was taboo to the Nguni people of the time for twins to grow up in the same household. Mageba grew up at her martenal home at Nkandla so that he wont be a threat to Phunga who was heir to the Zulu throne.

At Nkandla Mageba fathered Zitha (Phangizitha) who fathered
Sontshikazi. When Sontshikazi was old enough, his father Zitha left him to be head of the family and homestead when he went to be a regent of the Ntombela clan who were his relatives and had no strong leader at the time. Around the same time Mageba was called to be a chief of the Zulu clan as Phunga suddenly died without leaving a male heir. That is where Mageba begat Ndaba for Phunga who is a progenator of the Zulu kings. By that time the house of Mpangazitha was independent from the Zulu and it was taken as different clan altogether.
Sontshikazi became very prosperious and he had many cattle and wives as he was a famous sangoma (diviner). Sontshikazi loved to wear a full buffalo hide like a blanket, and his peoplE followed suit by wearing full cow hide like a blankets. When the neighbouring clans noticed the Sontshikazi people dress code they started to call them ‘AMAMBATHA’ (those who are always clad in blankets). The name stuck soon Sontshikazi’s homestead was referred to as ’emambatheni’ it even became more so when Sontshikazi’s son Ndaba fathered many sons amongst others Mbeje, Dladla, Shandu, Dumisa, Mngeni and Nsibankulu were all called ‘Mbatha’ or sons of Emambatheni.

This makes it clear that the surname ‘Mbatha’ originated from the house of Sontshikazi due to their act of always be clad in blankets it then stuck up to today. It is also clear that there was previously no person named Mbatha although others started to give their sons this name due to its popularity. It was later used as a surname.
Thanks to Sontshikazi’s act today this surname ‘Mbatha’ is owned by millions of people.
In time Mbatha became a clan name on its own with many surnames under it. We can count among others, Mbeje, Dladla, Shandu, Khali, Kweyama, Vezi, Mangcengeza, Manyosi, Makhubalo, Mngunyana, Mathabela, Dumisa, Mngeni and others.
There are supposed to be six chieftaincies of Emambatheni, but there are at present two recognised by the RSA government…Vezunyawo at Nkonjeni Mahlabathini and Ndokozane at Ncome Vryheid/Uitrecht district. Amambatha have their annual heritage day at their main royal house at Nkonjeni Mahlabathini in September every year.

You can also check ‘Imvelaphi yesibongo sakwa Mbatha at
http://mbeje.wordpress.com/2013/04/04/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers