The African view of the world is nourished by cosmology that is founded on a ‘Source Being’, the Supreme Being God, and other divine beings that are associated with God, as God is the foundation of life, so nothing happens without God. God lives, God doesn’t die, He was, He is, and will always be. It is the same with us, even if we do not occupy a touchable body, we still live on, our ancestors still live on.

Our name of God is descriptive, we don’t actualy use the name, but describe the power. We believe that all good and well-being come from God, and that if one is not enjoyin well-being, its simply because his time has not yet come. We believe that the world and nature are good gifts from God entrusted to us human beings: they provide nourishment for life, security and home for our bodies. We embrace other nations and religions, and cultural norms because all human relations are affected by the belief that we all belong together in God.

We say first love those near to you, love your mother and father and respect your ancestors because you are, because they were. We need to respect our earth and other natural phenomena. God’s sustainance and beneficience are seen in rain as well as in the sunshine. It is not for us to judge, that is why we embrace all religions.

We generaly accept that our members belong to many religions, we have Born Again Christians, Catholics, Protestants, Jehovah’s Witnesses, Moslems, African Traditonal Religion etc…we say everyone is accepted here, what unites us is the blood of our great ancestor Sonshikazi.

INKOLO

Njengama Afrika sibheka umhlaba ngamehlo wezinto esizibonayo ezidaliwe kanye nesibhakabhaka, uMdali oyinhloko nabasizi boMdali njengemimoya namaThongo. Njengoba uMdali engumsunguli wempilo, ngokunjalo ayikho into eyenzeka ngaphandle kwakhe. UMdali uyaphila akafi, nathi noma imiphefumulo ingaphuma kulemizimba yethu ebambekayo siyaqhubeka nokuphila. NoKhokho bethu namaThongo ethu ayaphila.

Igama esimbiza ngalo uNkulunkulu elokumchaza ukuthi unguMdali akusilo igama elizimele. Sikholelwa ukuthi konke okuhle kuvela kuNkulunkulu, nokuthi uma omunye wethu engakaphumeleli, kusho ukuthi isikhathi sakhe asikakafiki. Sikholelwa ukuthi umhlaba nemvelo izinto uMdali asinike zona ukuthi zisisize ukuze siphile. Zisinika ukudla kwempilo, ukuvikeleka nekhaya lemizimba yethu. Siyazihlonipha ezinye izizwe nezinkolo zazo namasiko azo, ngokunjalo nazo kufanele zihloniphe okwethu ngoba siyindalo yoMdali oyedwa. Sithi okokuqala thanda labo abasondelene nawe njengabazali bakho nje namaThongo akho ngoba ukhona nje ngoba nabo babekhona. Kufanele sihloniphe izwe lethu nezint ezikulo ngokwemvelo. Ukuba khona nokusigcina kukaNkulunkulu sikubona ngezimanga eziningi ezenzakalayo okukhombisayo ukuthi indalo ayivelanga ngephutha kodwa ukhona uMenzi wayo yonke into.

Siyakwamukela ukuthi amalunga e AHS akholelwa kuzinkolo ezehlukene, sinama Born Again Chrisians, Catholics, Protestants, Inkolo Yomdabu, amaMoslem njll…sithi bonke bamukelekile, sonke sihlanganiswa igazi likakhokho wethu uSontshikazi.

Advertisements