Frequently Asked Questions:

1. Ubani u Mthiya? (a) Akekho umuntu okwakunguMthiya, leligama lavela ngokuthi uShandu wayecebile enezinkomo eziningi.
(b) Abanye bathi kwathi kuhlaselwa emzini kaShandu amadodana esaphumile izintombi zakhona zaphuma zinqunu abafokazana babaleka bathi “hawu! uShandu uthiya ngenkomo”, okungelona iqiniso.

2. Gumbi lamagwala: Lesi sisho savela ngoba uSontshikazi wemukela ezinye izizwe, ababebalekela izimpi emazweni abo engabuzi nokuthi benzeni. kwabe sekuthiwa kuse Gumbini lamagwala.

3. Mbatha: Igama leli uShandu aliphiwa uJama uma ezama ukuthatha isibongo esithi “Ndabezitha” ku Shandu ngoba esabo sasisibi “Libonolwenja”

4. Mavungama: Lesi savela ngokuthi u Mbeje no Dumisa besole elinye iwele lomfana elalizalwe ukaMabaso owayegane uNdaba ka Sontshikazi ukuthi yini engathi ijazi, lelowele kwagcina libizwa ngo Mvelase ovele eNyandeni.(lalizalwa udadewabo ka ka-Mabaso)

5. Mathabathanyawo: Naso lesi savela ngoba uMabaso athi uMbeje no Dumisa bathatha kancane ukwamukela indlalifa evela kwa Mabaso.

6. Makhub’aluthuli: Lesi savela ngokuthi abakwa Mbatha babekhuthele kwathiwa “amakhuba ahlala enothuli”

7. uShandu akangakanani ngoba entendni yesandla uyenela: Kwakushiwo ngoba uShandu wayemfishane.

8. Wena owaMbatha isikhumba seNyathi uZulu esahambaze: Lokhu kwashiwo ngoba amaMbatha ayembatha isikhumba seNyathi(Sontshikazi)

9. EmaMbatheni: Kwakubizwa indlu kaSontshikazi ngoba babembatha ingubo yesikhumba eyafika nabeNtungwa bona bebonele ebaSuthwini.

10. Ndabezitha: Lapha kulunjaniswa igama likababa kaShandu uNdaba nokhokho wakhe uMpangazitha..Ndaba ka Zitha.

11. Inkosi eyabonwa nawuShaka: Lokhu kwavela ngoba Ushaka wasaba uMbudlela kaMdunjwa kaShandu waze wambulala wamngcwaba esiGodlweni.(wathwala ngaye)

12. Nina beNyathi emnyama ka Nsele: Lapha kuchazwa isilwane sasemaMbatheni iNyathi.

13. Wena owaba ngu Ndabezitha kuqala: Ukuthi AmaMbatha yiwo aba oNdabezitha kuqala ngempela bonke laba abanye akusiba bayafosta.

14. Ndaba ko Mkhulu: Kithi ebuKhosini.

15. Magwaz’aphindelele njengezulu: Kufihlwa ihlazo lika Magwaza ka Mbeje.

16. Ingabe abakwa Mbatha bahlobene noMlotshwa, Ndaba, Mngeni, Nsibankulu, Ngwenya, Matshana, Nkomo?
Qha lawa kwakungamagama abantu namakhosi akwaMbatha kodwa akazange abe izibongo, izibongo akusizo ezasemaMbatheni, ezasemaMbatheni u Mbatha, Shandu, Mbeje, Dladla, Kweyama, Vezi, Mgabadeli, Mpembe, Mhlophe, Gadlela, Dwala…sezikhona nezakwa Manyosi, Sontshikazi, Mngunyana…kodwa kwakungesizo izibongo kwakuyizithakazelo.

17. Yini umehluko phakathi kwe Zithakazelo ne Zithopho?
(a) Izithakazelo amagama abantu abazala lowo nalowo mndeni innzalabantu.
(b) Izithopho izigameko ezenzeka noma ezenziwa kuwo lowo mndeni…kodwa-ke sekujwayelekile ukuthi umuntu uma ebongela ahlanganise konke iZithakazelo ne Zithopho.

18. Sobohla Manyosi: Lokhu kwashiwo uDingani kuManyosi ngesikhathi uManyosi ehlubuka kuDingane esejoyina uMpande…Manje sekuyisisho esisetshenziswa kwaZulu okuchaza ukuthi “nawe uyolamba ngelinye ilanga”, thina emaMbatheni asisisebenzisi kakhulu ngoba siwukusongela.

19. Hlakanyana: uyise ka Lukwabithi badabuka kuNkomo ka Shandu…walithola leligama ngoba wayemfishane kakhulu futhi enekhanda elikhulu.

Advertisements