Isimemezelo ngu Senzo Maswidi Mbatha

Bonke abantu basema Mbatheni okungabantu bakwa Shandu, Mbatha, Mbeje, Dladla, Khali, Mangcengeza etc niyamenywa emgubheni wamagugu wesihlanu waminyaka yonke ozoba kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Niyamenywa nonke kuhlanganise abashana nabakhwenyana nabobonke abahlobene nalesisibongo kanye nalabo abathanda amasiko namagugu wesintu.

Iminikelo ningathinta uSenzo Maswidi Mbatha noma nifike niyiphethe ngalolusuku. Noma ungenawo umnikelo wamukelekile.

Nimgakhohlwa ukuvunula kuyobe kusindwe ngobethole.

Advertisements