Izibongo zenkosi uSontshikazi
(Ngu: Vusimuzi Gudla Shandu)

Sontshikazi wezindaba, Sontshikazi wemilingo;
Mabona izinto zingakabonwa, Wathi uma utshela abafokazane baguqula igama lomuzi wakwethu,
Bathi kuse Mangeni!

Magqoka isiphuku seNyathi, Esingafunwa yimihambima;
Bathi uyi Mbathangubo, Wena oyi Mbatha ngokusibekela kwe Langa;
Wagqoka isikhumba seNgwe, Kanti bayasilabalabela!

Menzi wotshwala besi Ntu ngamabela, Amabele aduma izizwe zonke;
Kazi wawatholaphi amabele, Zibulo lika Mpangazitha;
Izindaba zathethelwa emlilweni,
Oka Zitha washaya isigubhu, Bathi izindaba zisa Ngoma;
Aba Lozi bayabona kulokozani,
Ngaphakathi kwezinhlansi zomlilo;

Sontshikazi umkhulu uyesabeka;
Wangena emizini yamadoda kwangabi Ndaba zalutho;
Washibazela Sontshikazi kwahlokoma amagquma namathafa;
Izizukulu nezizukulwane ziyokuphakamisa njalo!
Wena ka Mageba!

Advertisements