Gqokwana ka Manyosi
(by Vusimuzi Shandu pb Stanley Mbatha)

Mawana ka Gqokwana, Gqokwana ka Manyosi,
Gqokwana wawufakiwe emzini weSilo uMpande esiKlebheni,
Mawana wawufakiwe oNdini ukuyobheka uJininindi Omnyama,
Umgade ngempilo yakho yonke ukufezekisa izifungo zokhokho
ngokusibekela ubukhosi boMageba.

Niyibambile impi eSandlwane newelwe lakho uMuzi, engelona iwele kodwa engubaba waze wasala okaManyosi eSandlwane,
Lushiswa nje uLundi nilibelephi?
Wadingiswa nje uJininindi nibabele kuphi?
Luba mahlikihliki nje uLundi nibalekele kuphi?
Nangu uZibhebhu ebhokile, ubhebhethekisa umlilo angeke awucime, Nezizukulwane ziyobuka zithi “waze wasibulala uZibhebhu ka Maphitha” Ubumbuka awubufundelanga koPhunga,
Usuzibhubhisile izikhulu zasoNdini,
Ubhubhise neDlozi uDilikane,
Ezihlalele esiGodlweni sakhe eZingeleleni,
Kazi wamzondani oka Hlakanyana?

Mawana kaGqokwana, ezalwa yiZimu lasoNyangweni,
Uwufezile umsebenzi wakho owawuphiwa oKhokho bakho,
Wabuvikela ngegazi ubukhosi bo Malandela,
Mawana kaGqokwana, mzukulu ka Manyosi, nononke nisivikele iSilo uJininindi, Saphuma esiGodlweni singenamyocu, nakhetha nina ukusala khona,
Wena Simukanaye ka Dilikana,
Nawe Melelesi ka Manyosi,
Nawe Mgulugulu ka Mbovana,
Nawe Xoshinyoka ka Mbovana,
Izizukulwane zenu angeke zinikhohlwe.,

Mawana ka Gqokwana, Gqokwana ka Manyosi,
kodwa uyishiyephi inkosana yakho uMlandu?
Umshiyephi umzukulu wakho uNgqekle,
Inyoka ema khandakhanda!

Advertisements