ZIYINI IZIBONGO, IZITHAKAZELO NE ZITHOPHO

1. ISIBONGO: Igama lokhokho womndeni othize ozihlanganisa ngaphansi kwaso futhi waziwe ngaso. Njengo Shandu, Dladla noma Mbeje. Lawa ngamagama okhokho balaba bantu, ababe sebekhetha ukuthi baziwe ngawo.

2. ISITHAKAZELO: lawa ngamagama abantu abaphambili ababephila kulesibongo… Njengokuthi nje Shandu ka Ndaba ka Sontshikazi. Empeleni izithakazelo zichaza ulibo lalowo nalowo mndeni. Umuntu uma ungamazi kahle noma isibongo sakhe ungasiqondi ubuza isithakazelo uzobe sewuthola ukuthi owakwabani ngempela.

3. IZITHOPHO: izithopho noma iziteketiso indlela abantu balowo mndeni abathophiwa ngayo. Lokhu kuchaza izigameko ezithize ezenzeka kulowo mndeni noma ubumo bawo loyo mndeni…njengokuthi ‘Gumbi Lamagwala’ lapha uchaza ubume, nokuthi ‘Mthiya ngenkomo abafokazane bethiya ngamahlahla’ lapha usuke uchaza ukuthi lowo mndeni wawunjingile wawuze ubiye ngezinkomo.

Uma kubongelwa umndeni nomndeni kujwayelekile ukuthi kuhlanganiswe konke Izibongo, Izithakazelo, ne Zithopho.

Kubuye kube namagama emizi njengokaManyosi uNyango, uzozwa kuthiwa wena wasoNyangweni, nowasemaMbatheni uzozwa kuthiwa wena wasema Mbatheni. UMbatha empeleni akusona isibongo kodwa kwakuyigama lomuzi ka Sontshikazi okwagcina abaningi sebelisebenzisa njengesibongo uMbatha. UDladla isibongo khoba ukhona ukhokho okwakungu Dladla, no Mbeje no Shandu kanjalo babekhona abantu ababebizwa ngalawo magama. Yabe imindeni ephuma khona seyikhetha ukuzibutha ngaphansi kwawo.

Advertisements