Umcimbi eNkonjeni 24/09/11

Isizwe sasemaMbatheni esibunjwe ngalezi zibongo, Shandu, Dladla, Mbeje, Khali, Mangcengeza, Kweyama nezinye eziphuma kulezi ezingenhla zigubhe inyanga yamagugu ngendumezulu yomcimbi.
Lomcimbi usuthathwa njengoweminyaka yonke ububanjelwe emzini wenkosi yawo u Sizwesithini ka Bizokwakhe kwaVezunyawo eNkonjeni.

Lapha kuxoxwe ngezindaba eziningi ezibalulekile, phakathi kwezinto okukhulunywe ngazo kube ukukhuthazwa kobumbano nobunye, umlando waso nokunye okuningi.
Kube sekugcizelelwa ekuphumeleliseni izivumelwano ezenziwe ngonyaka odlule, sokuthi kwakhiwe isikhwama sokuzithuthukisa kanye nokulekelela abantwana ukuqhuba ezemfundo yabo. Kube sekuvunyelwana nokuthi kwakhiwe amakomidi kubo bonke omasipala kanye nasemahostela imbala. Izikhulumi ezibeke izinkulumo bekuyilezi:
1. Muntonjani Khali obemele abakwaMbeje, abuye abe usihlalo we AmaMbatha National Council.
2. Stanley Bongumusa Dladla obemele indlu yakwaDladla.
3. Stanley Mondle Mbatha obemele i AmaMbatha Heritage Society(AHS). Emele ukugcinwa kwamagugu asemaMbatheni kanye nokucwaninga umlando. 4. Sihlahla Mbatha obemele indlu ka Shandu.

U Senzo Mkhanyiseni Mbatha ubeke ngomlando wamaMbatha kafushane, ukuchaza ukuthi abuya kuphi futhi kuhlotshenwe kanjani nezinye izibongo ezibaliwe ngapha ngenhla futhi bekunguye umqondisi womcimbi esizwa u Stanley Dladla.
Inkosi yamaMbatha ikivezile ukuthi ngalemibuthano awahlosile ukuziqhulula eNdlunkulu kaZulu. Ugcizelele ukuthi bayohlala
bengaphansi kwayo futhi ayesekele njengoba babenza okhokho bawo abadala.

Amagugu AmaMbatha/Amambatha Heritage (AHS) abefike ngezinkani njengoba abeqala ukuthamela lomcimbi. Bekukhona ubuholi base Gauteng, KwaZulu-Natal kanye nobukazwelonke.

Ekugcineni kube sekunandisa AmaMbeje Amahle na Bafana baka Dladla ngomculo omnandi. Kanti namabutho abevunule econsa.

Lomcimbi uzoba khona minyaka yonke ngelanga lokugcinwa kwamasiko(Heritage Day) wonke amaMbatha ayacelwa ukuba awuthamele minyaka yonke.
Kube sekugcizelelwa ukuthi AmaMbatha Heritage(AHS) ne AmaMbatha National Council ababambisane ekucwaningeni nasekubhaleni umlando walesi Sizwe.

Kwabe sekudliwa futhi kwaphuzwa iziphuzo kwazise bekuhlatshwe izinkomo ezinhlanu. Lomcimbi ube impumelelo ngeminikelo eyenziwe abanye balesisizwe.

Niyacelwa ukuqhubeka njalo minyaka yonke.

Advertisements