1. Ukuhlonipha
(a) Thina singabantu abahloniphayo kakhulu. Uma ukhuluma nomuntu omdala awumubheki ezinqothweni zamehlo.
(b) uma uletha into knoma ukudla kumuntu omdala umnika ngenhlonipho uguqe ngamadolo.
(c) umuntu omdala asimgaguli ngegama kodwa sithi Baba, Mama, Bhuti, Sisi njll noma singahlobananga naye.

2. Inkolo
(a) Sikholelwa kuMvelinqangi (Nkulunkulu) kodwa simthatha njengomuntu omkhulu kakhulu futhi ongabonwa, ongeke ukhulume naye ngqo.
(b) Sixhumana noMdali ngokuthi sishise impepho noma sihlabe sikhulume namaThongo.
(c) Siyahlaba izinkukhu, imbuzi noma inkomo uma sibonga noma kuvele umshophi ekhaya.
(d) Sikholelwa ukuthi uma umuntu ephangalala uyaqhubeka njalo ephila ngokomoya, futhi nguye ohlala esibhekile thina esisaphila ngokwenyama. (e) Uma kukhona into esingayiqondi siya kwababonayo.

3. Okwenzelwa abantwana

(a) Uma kuvele ingane, ikakhulu eyokuqala ihlatshelwa imbuzi yembeleko khabo nina.
(b) Ingane ihlatshelwa imbuzi noma inkomo ukuyibika kumaThongo ukuthi bayamukele.
(c) Ifakwa isiphandle, uma kungeyesilisa esandleni sokudla kanti uma kuyintombazane esandleni sobunxele.
(d) ukuze umshado ubusiseke kahle kufanele kube nengane ikakhulu eyomfana ukuze iqhubekise ulibo lwalapha ekhaya.
(e) Kwaphela iminyaka emibili umakoti engazange akhulelwe kuyiwa kofuna kwababonayo noma odokotela, uma kungalungi kuzanywa ngenye indlela.

4. Inkosi inhloko yesizwe kanti indoda/ubaba inhloko yekhaya nokunguyena okhona ukuhlaba, ashise impepho futhi akhulume namathongo. 5. Akushadwa futhi akuthandanwa nesihlobo.
6. Ukudla okuthandwa kakhulu, inyama, amasi, ujeqe, amadumbe, ubhatata, iphalishi lempuphu yombila, namabele, umcaba, amahewu, umqombothi, umdoko.
7. Ukudlela esitsheni esisodwa kukhombisa ubungani, amadoda ikakhulu adlela oqwembeni/gwembeni.
8. Umakoti akaludli ubisi noma amasi asemzini kodwa uma ewathanda angeza nenkomo yakhe yamasi kubo.
9. Uma uthengile noma wakhe umuzi uyahlaba wenze umsebenzi wokuwubika kumaThongo.

Ngizoma lapha okwamanje, uma kunemibuzo noma imibono ningayibhala lapha ngezansi kuma ‘comments’

Onithandayo

Stanley Mondle Mpikiswano Mbatha.

Advertisements