Ingabe iyini i AHS

AmaMbatha Heritage Society (AHS) inhlangano emele ukugcinwa kwamagugu nomlando wase maMbatheni labo okungabantu abadabuka enkosini u Sontshikazi ka Mpangazitha laba abantu bakwa Shandu, Mbeje, Dladla nazo zonke izibongo eziphuma kulezi engizibalile. i AHS akusiyo i Cultural Organisation kodwa ingeyokuzuza komndeni (Social Benefit Organisation) (SBO) inhloso enkulu ukucwaninga umlando wamaMbatha nokulwela imfundo, intuthuko namagugu. Lena inhlangano ezimele erejistiwe ne Department of Social Development futhi inesigungu esiphezulu sikaZwelonke neziFundazwe okwamanje kukhona amakomidi ase Gauteng nakwaZulu-Natal kanti sinabo abasimele e Qwaqwa Freestate nase Ermelo Mpumalanga kanti futhi sinabakithi abaningi phesheya kwezilwandle.

  • I AHS inemikhakha emine esemqoka ilena elandelayo:
  • Education and Training
  • Heritage, Arts and Culture
  • Economic Development
  • Health and Social Development

Uma ngithi akusiyo i Cultural Organisation angisho ukuthi ayibambi iqhaza kwezobuciko namasiko sinayo i department emele lokho njengoba uyibona ngapha ngenhla. Ukuthi nje i AHS ayibhekanga umkhakha owodwa kodwa imele intuthuko, ulwazi, impilo, umlando namasiko, nenhlalakahle yabantu basemaMbatheni kuqala bese isiza nabanye. Uma ungomunye walezi zibongo engizibalile ungaba ilunga eliphelele futhi ungasithinta kule email amambathahs. Uma ufuna ulwazi olwengeziwe ungaya lapha kwipage ye "Resolutions" ne "FAQ" khona lapha kule website.

Ngiyabonga futhi nginithanda nonke

Stanley Mondle Mbatha
(uSihlalo kaZwelonke)

Advertisements