Ngiyanibingelela maMbatha amahle. Lesi isikhathi sokhetho lohulumeni basemakhaya, kuyilungelo lethu sonke ukuthi sibambe iqhaza ukuze sithole impilo engcono, ngoba uma singayi okhethweni siyobe sizincisha ilungelo lethu elingokomthetho esalilwela futhi salithola kanzima.

Lapha ku AmaMbatha Heritage Society (AHS) [AMAMBATHA] siyazi ukuthi siyinhlangano yobumbano lomndeni wase maMbatheni, futhi-ke asizo ukusho ukuthi nivotele liphi iqembu lezombusazwe ngoba siyazi ukuthi amalungu ethu asapota izinhlangano ezehlukene kwiPolitiki. Thina esikushoyo sithi phumani ngobuningi benu ngezi 18 May 2011 nivotele inhlangano eyenze ushintsho empilweni yenu…umuntu nomuntu uyayazi inhlangano eyenze ushintsho empilweni yakhe nasemphakathini. Nina baka Sontshikazi ngithi asilwele ukugcina intando yeningi imile futhi iqinile.
AHS is a broad church where everyone is accepted no matter his/her political alegiance either you are ANC, IFP, NADECO, SADECO, COPE, NFP, PAC, AZAPO, UDM, AFP, APF etc…what unites us is our Great King Sontshikazi and we want to follow on His footsteps. Even on religious side it doesn’t matter whether you are Baptist, Nazareth, Charismatic, African Traditional, African Indipendent, Catholic, Protestant, Islam, Bahai etc…this is your home. What unites us is our blood which no one can take away from us…at home we are one no matter what.
Ngiyanithanda nonke maMbatha Amahle.

Ozithobayo

Stanley Mondle Mpikiswano Mbatha

(AHS National Chairperson)

Ungahlali ekhaya uthi angivoti ngoba kunento engakujabulisanga, ngoba ukuhlala kwakho angeke kwenze ushinntsho.

Advertisements