Ngu: Stanley Mpikiswano Mbatha

1. Hlonipha abazali bakho ababusi nomphakathi.
2. Hlala umamatheka ngaso sonke isikhathi.
3. Hlala njala uhlanzekile, kuyoba injabulo ukuba nawe.
4. Hlonipha amasiko nenkolo yakini, kungokwakho.
5. Uma unikwa, uphiwa noma wenzelwa, bonga.
6. Uma ufuna ukwenzelwa okuthile, cela ngesizotha.
7. Uma uvulile, vala.
8. Uma ubolekile, buyisela.
9. Uma ungcolisile, hlanza.
10. Uma wenze isethembiso, sigcine, kungcono ukungasenzi, kunokuhluleka. 11. Uma uhlukunnyezwa, zivikele, uyoluthola usizo.
12. Funda izincwadi, uzothola ulwazi.
13. Yiba usizo ekhaya nase Mphakathini.
14. Uma usukhulile, gana noma uganwe.
15. Yakhela abantwana ikhaya futhi ubondle.
16. Fundisa abantwana beyokwazi ukuzimela ngomuso.
17. Yabela abantwana imisebenzi ebalingene.
18. Uma sebekhulile, bavumele baphume bakhe imizi yabo bazimele. 19. Yiba omnene nonesizotha.
20. Hlonipha amasiko akini, angamagugu akho.
21. Ungebi, ungathakathi, ungahlebi.
22. Ungabi nomona, zenzele okwakho.
23. Ungazithatheli into unganikwanga, ubusela lobo.
24. Ungabi ngumkhohlisi nonamanga.
25. Ungafebi, ungaphingi, kwehlisa isithunzi.
26. Ungahlanganyeli ebuhlobeni bobulili obuphikisana nemvelo. 27. Ungathandi impi nodlame, uyochithwa.
28. Ungasongeli omunye, funa enzakale kuthiwe nguwe.
29. Kholwa kumdali ngokuba ukhona.
30. Yenza kwabanye lokho ongafisa kwenzeke kuwe.

Uma wenze lokhu nokunye uyophila impilo engcono.

Advertisements