These are the twelve months of the year in Zulu language.
Posted by Stanley Mbatha
IZINYANGA NGESIZULU:

1. January u Masingana;
Kusingwa izigabe ngaphansi kwamagwagwa ezintanga.
2. February u Nhlolanja;
Izinja ziyalandelana futhi ziyakhwelana.
3. March u Ndasa;
Ukudla kwasekwindla sekuyadliwa izingane ziyadansazela.
4. April u Mbasa;
Kuqala ukubanda sekuyabaswa.

5. May u Nhlaba;
Sekushesha ukuhlwa, sekungena ubusika.
6. June u Nhlangulana;
Izihlahla seziwisa amacembe, ubusika sebungene.
7. July u Ntulikazi;
Izwe seligcwele izintuli, kunomoya omningi.
8. August u Ncwaba;
Sekuqala ukuvela uhlaza, kuyancwaba.
9. September u Mandulo;
Kuqala imvula, abantu baqala ukundulelisa.
10. October u Mfumfu;
Izihlahla seziyathela, emasimini kuyafufusa.
11. November u Lwezi;
Amaxoxo asekhala kakhulu, kumanzi.
12. December u Zibandlela;
Izindlela ziyavaleka, isikhotha sikhulu, izulu liyana.
Yizo-ke lezi kusemqoka ukuzazi ngoba zingamagugu olimi lwethu. (ngu Stanley Mondle Mbatha)

Advertisements