IZITHAKAZELO ZAKWA MBATHA:

(Compiled by Vusimuzi Shandu & Stanley Mondle Mbatha)
Mbatha, Shandu ka Ndaba;
Shandu Son of Ndaba,

Gumbi Lama Gwala;
Protector of the weak,

Sontshikazi;
Grandfather of Shandu,

Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla;
You who fence your yard with cattle while others fence with wattle;
Ndabezitha!;
A clan name combining Shandu’s father and great-grandfather Mpangazitha,
UShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;
Shandu is small physically, he can fit on the palm of a hand,
Even on the tip of the spear he can sit comfortably,
Mazalankosi;
Mavungama,
Those that give birth to Kings, Those who grumble and complain,
Mathabathanyawo;
Those who step out with their feet;
Makhabaluthuli;
Those who always kick dust;

Makhub’anothuli;
Those who work hard,

Nina be Nyathi emnyama ka Nsele; You of the black Buffalo of Nsele,
U Shandu owalima insimu eyilimela izinyoni; He who planted a garden only for birds;
Zase zimbonga zathi tjiyo… tjiyo… tjiyo!
Birds would thank him by coming to the garden and sing,
Ubhabha ku Gwaza;
One who uses this sound as he stabs;
uNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe;
One who climbed hills of Fort Nhlazatshe;
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani;
Unclad women came out of their huts asking themselves what this particular man was doing,
uShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwelanga;
Shandu who only wears the blanket when the sun sets,
uShandu omuhle ngamazinyo akhe; Shandu who has beautiful teeth;
Wavala nge Hemu emizini yamadoda;
His heroism made him to close other people’s kraals only with a shield,
Uzihlabathi zolwandle;
as invincible as sands of the sea;
Ebe emkhulu engangeZulu;
He who is as great as heavens;
Wena ka Magizagiza;
The one of Magizagiza,

Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
One who is a peace maker but leave them to fight on,
Shandu uyinkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
a King who was even recognised by Shaka son of Senzangakhona;
Yena abathi u Shaka kashayeki; Shaka the invincible;

Wathi Shandu ka Ndaba uyinkosi, futhi uyohlala uyinkosi;
He said you are a king Shandu of Ndaba and you will remain King,
Ndaba ko Mkhulu!
You of the Royal household;

Wo! Nyathi;
Wo! Buffalo,

Mbeje, Mndaba, Mlotshwa, Magwaz’aphindelele njengeZulu,
Mbeje, Mndaba, Mlotshwa,You who stab repeatedly like heaven;
Mavungama owavungamel’uMvelase evela eNyandeni,
You who complained when Mvelase was brought from the bundle of grass;
Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala;
Mgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo;
You who crossed the grounds of Bulawayo;
Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda! You who took other people’s cattle!
Mbatha wena owambath’isikhumba se Nyathi, u Zulu esahamba-ze!
You who wore the buffalo hide while Zulu was still walking naked;
Wena owaba ngu Ndabezitha kuqala; You who was Ndabezitha first,
Baze bazama ukuthatha izibongo zakho ngamaqhinga!
They tried to take your praisename with sinister plans;
Wasala uzisebenzisa, njengoba usazisebenzisa namanje;
You kept using your praisenames as you are still using them today!
NDABEZITHA!
NDABAKOMKHULU!

YOU OF THE ROYAL HOUSEHOLD!

Advertisements