Lapha kukhona nenkukhu yasemaMbatheni efana nalezi esizokwenza ngazo umsebenzi wezintombi.
IZINTOMBI ZAKWA MBATHA

Kuyiqiniso impela ukuthi izintombi zase maMbatheni zinhle, kodwa zineconsi, zabe sezifuza okhokho bazo ngokuthanda ukuzimela, futhi zibe nemizi yazo lapho zingeke sishayelwe umthetho indoda khona. ISAKHIWO SAZO
Yonke into yazo iza ngamandla, zikhanya kakhulu noma zibe nsundu kakhulu. Zibe zinde kakhulu zithi klwi, zinyathele ngokuziqhenya, noma zibe mfishane zigqishazele uma zihamba, futhi zinesithunzi…
UMENDO

Ziyagana, kodwa ezinye zigcina zishaya abakhwenyana (shisa mpama!). Sezisemendweni ziyahlala zizale abantwana, ubone sezibuya ekhaya emaMbatheni nabantwana bazo.
Isikhathi esiningi sezingo baba no mama emizini yazo.
ISISOMBULULO

Ngesikhathi amaMbatha ehlangene e Vosloorus Gauteng, kwavela ukuthi kufanele zenzelwe umsebenzi wokuzithambisa zithobele abakhwenyana.
U Bhuti Vusimuzi Shandu wabuya nombiko ophathelene nalokhu ngesikhathi ebuya emhlanganweni wama Mbatha owabe use Denver lapho ayemele khona AmaMbatha Heritage.
Kwacaca kona ukuthi azizenzi, konakala kudala, kodwa kudinga ukulungiswa, ngoba omalume bayakhala bathi sebekhathele ukukhulisa abashana.
AKE SIZWE ZITHINI IZINTOMBI

Lokhu kuke kwathunyelwa ku Facebook, zaziphendulela izintombi kanje; 1. Ayanda Mbatha Chiribagula:
‘waze wangihlekisa, umama wathi uyamdabukela umkhwenyana wami ngoba one day ngizomshaya’ 2. Mondli Mbatha;
‘ubachaze kahle Mthiya’
3. Elle D Mbatha;
‘ kunjalo nje konke okushiwoyo! Ulaka neconsi lethu, kungangokulunga kwethu! Singamadoda ma sesithanda’, ‘kwamina ngihlale ngikhunjuzwa, hhayi bo Elle, kahle phela imina indoda la! Kodwa mina elami iconsi ngalishiya ekhaya, nizosala nodwa…’ 4. Thokozile Mbatha;
‘cha wayshaya khona mfwethu, ngihlala ngisho, namhlanje kuphuma emaMbatheni’.
‘omunye udadewethu washaya umyeni wakhe, esathi uyabuza ukuthi wenzani? wathi NGIZOKPHINDA!’ 5. Maphindy Mbatha;
‘kanti angdukile, wathi ubaba umalobolo wami awayi ebhange, ngoba ngelinye ilanga bazowalanda abakhongi, hhe… ngabe siyophelelaphi… kodwa ake nime ngalomsebenzi, ake nisiyeke sibashaye okokugcina!’ 6. Lindo Mbatha;
‘ngike ngafundela umama, ukuvume konke uthi kuliqiniso elimsulwa’ 7. Nhlanhloh Mbatha;
‘hhayi shame ngiluhlaza and not proud ngoba angisukelani, kukuthatha isikhathi eside ukubona ukuthi alufakwa lubuya nodaka’.
‘umuntu ngiyambekezelela, kodwa uma e misuser angikhoni ukubekezelela udoti, ukubekezela udoti akukona ukuhlonipha’ 8. Sanele Mbatha;
‘uma sithanda, sithanda unconditionally, but don’t mess with me’ 9. Busisiwe Mbatha;
‘that’s so true, alufakwa lubuya no simende, angeke ngithulele ukugitshelwa umfana ekhanda… We are funny loving and beautiful… Kodwa ungalisukeli ikhanda lakithi, asihluphi muntu inqobo nje uma ungasihluphi… 10. Yvone Mbatha;
‘ewu iqiniso liyahlaba, ake nisiyeke sibashaye okokugcina’
11. Stanley Mbatha;Nizifundele amanye ama comment wezintombi zakwa Mbatha, ngempela umsebenzi uyadingeka.

Advertisements