UMHLANGANO ENKONJENI REPORT
By Senzo Mkhanyiseni Mbatha

Emhlanganweni wamaMbatha owabe useNkonjeni ngenyanga ka Mandulo 22-24 2010 lapho zonke izindlu zika Ndaba ka Sontshikazi zazihlangene (Shandu, Mbeje no Dladla). Kwahlanganwa emzini we Nkosi u Nqobizizwe Sizwesithini Lucky Mbatha kwenziwa inhlambululo ngengxabano eyaba khona ukuze zigcine zizithathise okwabantu abahlukene.
Akungenwanga kanzulu kulokho okwaholela kulezo zingxabano, njengoba saziwa isenzo sika Dladla sokufuna ukubulala uyise u Ndaba, aphinde adlwengule udadewabo olama u Shandu, nesika Magwaza ka Mbeje sokulala no dadewabo ezaholela ekutheni baxoshwe ekhaya labo.
Ileyo naleyondlu yabe iphethe imbuzi yokushweleza.
Lezo zimbuzi zahlatshelwa ngaphandle kwabe sekuhlatshwa nezinkomo ezilishumi zomsebenzi.
Wonke amaMbatha ngokuhlanganyela ahlanjwa emswaneni wezilwane lezi ezahlatshwa. Nangosuku lomcimbi omkhulu mhlaka 24 Septemba 2010 bonke ababefika ngaphambi kokuba bangene ngaphakathi babeqala bayohlanjululwa emswaneni ngaphandle.
Ngosuku lomcimbi kwabe kumnandi kakhulu, amabutho ayevunule wawungafunga ukuthi umkhosi wakomkhulu kwaZulu. Imvunulo yayiyikazela bulili bonke.
Emva kokudla inyama yokosiwa kwaphunywa kwayiwa ethendeni elikhulu elabe lingemuva komuzi we Nkosi ngase nkantolo yesizwe kwa Vezunyawo.
Inkosi yayifukanyelwe amabutho iphuma ekhaya. Ethendeni kwenziwa izinkulumo ezahlukene ukubala umlando wamaMbatha kwahutshwa namahubo esizwe sakwa Mbatha.
Kwabe sekuchazwa ukuthi ngenkathi kwenziwa inhlambululo kuvunyelwene ngokuthi akuphele ukuganana kwamaMbatha odwa. Kwavalwa kwathiwa asebekwenzile abafike emakhaya babulale izilwane bashweleze. Abaqomene bengakaganani ababone noma bayahlukana kungakonakali. Okunye okwavunyelwana ngakho ilokhu; 1. Ukwakhiwa ko bumbano lwamaMbatha,
2. Ukwakhiwa kwamakomidi amaMbatha kubo bonke omasipala bakuleli nasema hostela imbala,
3. Ukwenza isithunzi se Nkosi yama Mbatha sisimame,
4. Ukwakhiwa kwe dolobha noma lithengwe ukusimamisa umnotho wasemaMbatheni.
Kumanjeke umbhidlango wokumisa amakomidi uyaqhubeka.

Advertisements