Stanley Mbatha
ABAKWA MBATHA

Isizwe saseMambatheni sasingaphansi kwesasebaThenjini esasibuswa inkosi uNgoza kaMkhubukeli. Laba bantu babezinze eNdingiza okuyiliwa elingakwa Hlazakazi, lendawo yayiseduze komfula iMangeni.
Abakwa Mbatha bayizigaba eziyisithupha, kukhona abakwa Mbatha ka Shandu, Mbatha ka Mbeje, Mbatha ka Dladla, Mbatha ka Dumisa, Mbatha ka Mngeni nabaka Mbatha ka Nsibalukhulu. Laba baka Mbatha ka Mngeni bahamba no Ngoza waba Thembu ngesikhathi ebalekela ilembe baze bayofika naye ema Mpondweni bazinza khona ngesikhathi u Ngoza esebulewe ngama Mpondo.
Abakwa Mbatha Shandu no Nsibalukhulu bona basala enhla no Thukela.
Abaseba Thenjini isizinda samakhosi abo sagcina sise Malakatha okuyi Ntaba e Qhudeni ngase Nkandla eyengamele umfula u Mzinyathi. Abakwa Mbatha bona babengaphansi kwe Nkosi yabo u Mbaca.
Iqhawe elikhulu lezi Ngonyama u Shaka, Dingane no Mpande kwakungu Manyosi ka Dlekezele ka Mashiba ka Ngwenya okwathi ngesikhathi sika Dingane wadla intondolo yembuzi wayiqeda wehlisa ngomhluzi wayo. Isisho esithi ‘siyobohla Manyosi’ sithathelwa kuye ngesikhathi ehlubuka ku Dingane esehamba no Mpande.
Maningi amakhosi asema Mbatheni, kodwa eyaba namandla kakhulu kwaba u Nkomo ngesikhathi kusabusa u Dingiswayo kwa Mthethwa. Inkosi u Dingiswayo wayazi kahle ukuthi yena no Nkomo kwakuyibo abanamandla.
Kwathi ngelinye ilanga i Nkosi u Nkomo ehambele u Dingiswayo kwa Mthethwa, u Dingiswayo wayiphatha kahle waze wayixoshisa nangezinkomo uma seyivalelisa, kanti ukhiphe ibutho lakhe ukuthi liyoyilalela unyendle endleleni, ukuthi liyikake kodwa lingayibulali.
Nempela kwathi lapho isahamba iphikelele ema Mbatheni yazithola isikakwe amabutho ka Dingiswayo, yashaywa luvalo yawa phansi kwaba ukuphela kwayo khona lapho.
Indlalifa ka Nkomo kwabe kungu Hlakanyana owabusa isikhathi eside wagcina elandelwe yindlalifa yakhe u Lukwabithi.
Abakwa Mbatha manje ubukhosi babo buzinze e Nkonjeni e Mahlabathini babuswa ngu Sizwesithini Nqobizizwe Lucky Mbatha okuyinkosi ephethe manje.
I Nhlazatshe ithathwa njengendawo lapho ama Mbatha edabuka khona, ngoba ilapho ahlala khona isikhathi eside ngaphambi kokuthi aye e Mahlabathini.
Izindawo lapho ekhona kakhulu manje kuse Uitrecht, Vryheid, Mnambithi, Nhlazatshe, Nkonjeni e Mahlabathini kanti futhi asakazeke kulo lonke ilizwe ikakhulu KwaZulu-Natal nase Gauteng.
IZIGODLO ZASE MAMBATHENI

1. Kwa Ntombi:
Lesi sise Nhlazatshe esika Mbudlele ka Shandu…
2. Kwa Sindabengazi:
Lesi esika Mazibukwana ka Dlekezele Mbatha…
3. Kwa Ndokozane:
Lesi esika Maphashana ka Manyosi ka Dlekezele Mbatha e Uitrecht…
4. Kwa Vezunyawo:
Lesi esika Dilikana ka Hlakanyana ka Matshana ka Nkomo Mbatha e Nkonjeni Mahlabathini…
5. Kwa Bongumenzi:
Lesi sise Vryheid…

Abakwa Mbatha bazibiza ngama Zulu, futhi bayabuhlonipha ubukhosi ba KwaZulu ne Silo samabandla u Goodwill Zwelithini Zulu.

Advertisements