In the photo from left Vusimuzi, Stanley,Gwaeza, Nurse, Jabulile, Nellie and Nhlakanipho. stanley mbatha
AmaMbatha Resolutions V27/11/10
AmaMbatha met on the 27 Nov 2010 in Vosloorus Gauteng at 14h00, the meeting was moved from SANCO House to brother Gwaeza Mbatha’s House at No. 143 Dubazana Str, Nguni Section, Vosloorus GP.
Nakhu okukhulunywe ngakho:
1. Progress on Vosloorus Resolutions V31/10/10 2. KZN Suggestions(Lindo&Bekeh) 3.AmaMbatha Facebook Groups (unity) 4. Name and Persona of AmaMbatha;
U Bhuti u Vusimuzi Shandu uthule i report ngomhlangano wama Mbatha owawuse Denver nge 7 Nov 2010 nanokuthi abakwa Dladla babuyile emaMbatheni, umcimbi wokwenza lokho wawuse Nkosini e Nkonjeni ngezi 24 Septemba 2010. U Bhuti u Ozias yena wasi ripotela ngemizamo aseyenzile ukuthi i Mbatha Trust Fund iphumelele. U Stanley Mbatha no Vusimuzi barepota ngabakutholile ekufunisiseni umlando wama Mbatha. Seyikhona ne 100 page draft on Mbatha History Book, Vusimuzi promised to send copies via email to those who want to look at it.
Following are resolutions that were taken:
1. KZN Suggestions were discussed and adopted.
2. The Trust Fund will be started end of February 2011 contributions will be R100.00 per person per month.
3. There should be one FB Group, the one with a largest number of members will be adopted and supported.
4. AMAMBATHA Heritage Council is adopted as name and persona of AmaMbatha-Shandu and the registration process is underway.
5. To support the resolutions that will be taken in Durban on the 5th December 2010

Advertisements