stanley mbatha

U Mpangazitha ka Mageba

Kuncane kakhulu okwaziwayo ngo Mpangazitha ka Mageba ngaphandle kokuthi wazala u Sontshikazi owazala u Ndaba owazala u Shandu. Kodwa ke kuyacaca ukuthi wabe eyisilomo ngoba isisho esithi Ndabezitha sithathelwa kuye ngoba kuthiwa ko Mbatha o Ndaba ka Zitha. Uma besho abadala bathi waye phanga izitha ngokuhlabana kwakhe ezimpini, waye phanga impahla ye zitha zakhe.
Futhi kuya caca ukuthi waye dumile ngoba u Mthimkhulu wa ma Hlubi wetha enye ku madodana akhe ukuthi u Mpangazitha.
Yikho-ke lokhu okwenza abanye bathi o Mbatha ngama Ntungwa-Nguni okungelona iqiniso. O Mbatha bangamaNGUNI aphelele. Bayinzalo ka Mnguni owazala u Gumede yena wazala u Luzumane owazala u Malandela owazala u Zulu yena owazala u Mageba owazala u Mpangazitha ongukhokho wamaMbatha. Kanti-ke u Ntombela ungumfowabo ka Luzumana no Mahaye. O Mbatha abe Nguni, futhi bahlobene kakhulu no Zulu.
Enye into enokuphambanisa ukuthi u Dunjwa ka Khali Mbatha nabantu bakhe emva kokuhlaselwa ngu Shaka wabe esehlangana no Ngoza waba Thembu no Mpangazitha ka Mthimkhulu bahamba bonke kwathi emva kokufa kuka Mpangazitha bona baqhubeka njalo baze bayofika e Koloni.
Enye into eyenza kube nokudideka izithakazelo zakwa Dlodlo ngoba bazibiza kanje; Mpangazitha, Mbanjwa, Mdladlana, Ntinga, Mabango, Mathabela, Mntingi, Bhengela, Khali njll. Lokho kwenziwa ukuthi badidanisa uMpangazitha ka Mageba no Mpangazitha ka Mthimkhulu.
Okwamanje ngizogcina lapha. Stanley Mondle Mpikiswano Mbatha ka Mbalekelwa ka Mhlakazanhlansi Mbatha

Advertisements