Singa maMbatha Shandu ka Ndaba

Umlando wakwa Mbatha Shandu

Nina baka Shandu ka Ndaba sizokhumbula ukuthi lapha esintwini kunento yokuthi abantu bathande igama lomuntu, noma ukhokho wabo bese begcina ngokuthi bethe omunye ngegama lomunye osekudala ashona, noma omunye nje odumile owake waphila kulowo mndeni. Iyo-ke lento enokuthi yenze kube nokudideka.
Ake sithi ukuhlola uNDABA. Sizokhumbula ukuthi kwa Gazu noma Sibiya kuno Ndaba kodwa lokho akusho ukuthi bahlobene no Mbatha. Kuno Ndaba kwa Zulu, kwa Sibiya nakwa Mbatha kodwa loyo Ndaba akusiyena umuntu oyedwa; ithi ngenze isibonelo; u Mageba ka Zulu wazala u Ndaba owazala u Jama nabanye, yena owagcina ezala uSenzangakhona ekugugeni kwakhe, bese kuthi yena u Mageba ngoba wayenama khosikazi amaningi, kwenye indlu wazala u Mpangazitha owazala u Sontshikazi yena owazala u Shandu, u Dladla u Mbeje nabanye.
Sizokhumbula futhi ukuthi u Shandu ngoba agcina ebizwa ngo Mbatha wabuye wetha enye ingane yakhe ngokuthi u Mbatha. Lokho sekusinika o Mbatha ababili, u Shandu owaba ngu Mbatha no Mbatha ka Shandu. Yiko lokhu okwenza kube no Shandu oyisibongo, no Shandu oyisithakazelo.
Lempicabadala ingiphazamise kakhulu ocwaningweni lwami, ngaphoqeleka ukuthi ngihambele izindawo eziningi ngi ‘interviwer’ abantu abaningi. On my next posts I will try to explain most mystries on Mbatha Shandu issues.
Thanking you all. All contributions on this blog will be treated with all importance they deserve. Keep them coming ma Shandu amahle.
Points: my name is Stanley Mondli Mbatha, but you will notice that I spell my name ‘Mondle’, because there are too many Mondli Mbathas. No pun intended. It is a way of preserving my Brand.

Advertisements