Ngiyanibingelela maSHANDU amahle.

Namuhla ngijabule kakhulu ukuthi ngifike emzini ka Babomkhulu (father,s brother) u Emmanuel Mbatha ka Mbhizi Mhlakazanhlansi, e namba 110 Mavimbela Section e Katlehong Gauteng.
Noma ngifike esalifulathela leli lengabadi, ngibe nokuthokoza ngoba ngamukelwe ngezandla ezifudumele ngumSHANA wami u Nqobile ka Nompumelelo Erica ka Emmanuel Mbatha, ngaba futhi nokuthokoza emva kokukhuluma ngo cingo noMfowethu u Sipho Esau ka Emmanuel ka Mbhizi Mhlakazanhlansi Mbatha onguMKHULU wethu.
Sizama ukuthi ubambane futhi wazane uMndeni ka Mhlakazanhlansi, njengoba sesiwuvanzi nje. Sithi futhi nawo wonke amaMBATHA ezweni lonke awabumbane.
Kusho u Stanley Mondle ka Meshack ka Mbhizi Mhlakazanhlansi Mbatha.

Advertisements