Latest Entries »


Umcimbi wama Mbatha waminyaka yonke uzobanjelwa kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Bayamenywa bonke abase MaMbatheni ukuthi beze ngobuningi babo.

UMCIMBI WAMAMBATHA 2014


Isimemezelo ngu Senzo Maswidi Mbatha

Bonke abantu basema Mbatheni okungabantu bakwa Shandu, Mbatha, Mbeje, Dladla, Khali, Mangcengeza etc niyamenywa emgubheni wamagugu wesihlanu waminyaka yonke ozoba kwa Khali eNhlungwane Nkonjane Mahlabathini ngezi 20 September 2014.

Niyamenywa nonke kuhlanganise abashana nabakhwenyana nabobonke abahlobene nalesisibongo kanye nalabo abathanda amasiko namagugu wesintu.

Iminikelo ningathinta uSenzo Maswidi Mbatha noma nifike niyiphethe ngalolusuku. Noma ungenawo umnikelo wamukelekile.

Nimgakhohlwa ukuvunula kuyobe kusindwe ngobethole.

AMAMBATHA AMAHLE


Izinsizwa nezo Ntombi zasema Mbatheni emkhehlweni Kwa-Mnqobokazi kukhehlwa Ingoduso ka Musa Mbatha.
Bekukuhle kudelile nawe uyazibonela.

UMKHEHLO


Lapha uMusa Mbatha ubekhehla ingoduso yakhe Kwa Mnqobokazi.


This is AHS Constitution in IsiZulu language as demanded by KWATSADUZA BRANCH.
(translated from English by Stanley Mondle Mbatha)

AHS ISIZULU CONS .doc

2013 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 16,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

IZIBONGO ZIKA SONTSHIKAZI


Izibongo zenkosi uSontshikazi
(Ngu: Vusimuzi Gudla Shandu)

Sontshikazi wezindaba, Sontshikazi wemilingo;
Mabona izinto zingakabonwa, Wathi uma utshela abafokazane baguqula igama lomuzi wakwethu,
Bathi kuse Mangeni!

Magqoka isiphuku seNyathi, Esingafunwa yimihambima;
Bathi uyi Mbathangubo, Wena oyi Mbatha ngokusibekela kwe Langa;
Wagqoka isikhumba seNgwe, Kanti bayasilabalabela!

Menzi wotshwala besi Ntu ngamabela, Amabele aduma izizwe zonke;
Kazi wawatholaphi amabele, Zibulo lika Mpangazitha;
Izindaba zathethelwa emlilweni,
Oka Zitha washaya isigubhu, Bathi izindaba zisa Ngoma;
Aba Lozi bayabona kulokozani,
Ngaphakathi kwezinhlansi zomlilo;

Sontshikazi umkhulu uyesabeka;
Wangena emizini yamadoda kwangabi Ndaba zalutho;
Washibazela Sontshikazi kwahlokoma amagquma namathafa;
Izizukulu nezizukulwane ziyokuphakamisa njalo!
Wena ka Mageba!

Mbatha Surname Origin


The Mbatha are Nguni people who originate from Mageba the son of Zulu through his grandson Sontshikazi. Mageba was a twin brother to Phunga who became a chief of the Zulu clan. Phunga and Mageba were seperated during infancy because they were twins and it was taboo to the Nguni people of the time for twins to grow up in the same household. Mageba grew up at her martenal home at Nkandla so that he wont be a threat to Phunga who was heir to the Zulu throne.

At Nkandla Mageba fathered Zitha (Phangizitha) who fathered
Sontshikazi. When Sontshikazi was old enough, his father Zitha left him to be head of the family and homestead when he went to be a regent of the Ntombela clan who were his relatives and had no strong leader at the time. Around the same time Mageba was called to be a chief of the Zulu clan as Phunga suddenly died without leaving a male heir. That is where Mageba begat Ndaba for Phunga who is a progenator of the Zulu kings. By that time the house of Mpangazitha was independent from the Zulu and it was taken as different clan altogether.
Sontshikazi became very prosperious and he had many cattle and wives as he was a famous sangoma (diviner). Sontshikazi loved to wear a full buffalo hide like a blanket, and his peoplE followed suit by wearing full cow hide like a blankets. When the neighbouring clans noticed the Sontshikazi people dress code they started to call them ‘AMAMBATHA’ (those who are always clad in blankets). The name stuck soon Sontshikazi’s homestead was referred to as ‘emambatheni’ it even became more so when Sontshikazi’s son Ndaba fathered many sons amongst others Mbeje, Dladla, Shandu, Dumisa, Mngeni and Nsibankulu were all called ‘Mbatha’ or sons of Emambatheni.

This makes it clear that the surname ‘Mbatha’ originated from the house of Sontshikazi due to their act of always be clad in blankets it then stuck up to today. It is also clear that there was previously no person named Mbatha although others started to give their sons this name due to its popularity. It was later used as a surname.
Thanks to Sontshikazi’s act today this surname ‘Mbatha’ is owned by millions of people.
In time Mbatha became a clan name on its own with many surnames under it. We can count among others, Mbeje, Dladla, Shandu, Khali, Kweyama, Vezi, Mangcengeza, Manyosi, Makhubalo, Mngunyana, Mathabela, Dumisa, Mngeni and others.
There are supposed to be six chieftaincies of Emambatheni, but there are at present two recognised by the RSA government…Vezunyawo at Nkonjeni Mahlabathini and Ndokozane at Ncome Vryheid/Uitrecht district. Amambatha have their annual heritage day at their main royal house at Nkonjeni Mahlabathini in September every year.

You can also check ‘Imvelaphi yesibongo sakwa Mbatha at
http://mbeje.wordpress.com/2013/04/04/


Amambatha Heritage had a Social Gathering at Durban Country Club on Saturday the 23rd March 2013. It was a very joyous day Izizukulwae zika Sontshikaze zihlangene.

Zoolake Gathering


Amambatha Social Gathering at Zoo Lake JHB:
Standing: Mbathastan, Diva LamaMbatha, Ntombi, Thembza, Mzwandile Mbeje, Cynthia Cee, Kabelo, Mfanafuthi and Bonginkosi.
Seated: Malindi, Nomvula, Thulile, Slindile and Lungisani.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 26 other followers